# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Bharath Vantari 4 0 0 0 4
2 Kalyan Chakravarthy 1 0 3 0 4
3 Ajay Ahuja 2 0 0 0 2
4 Joginder Sehgal 1 0 1 0 2
5 Mangesh Amdekar 1 0 1 0 2
6 Srivatsan Venkataraman 1 0 0 0 1
7 Indranil Acharya 1 0 0 0 1
8 Pankaj Deshmukh 1 0 0 0 1
9 Sunil Kadiwal 1 0 0 0 1
10 Ram M 1 0 0 0 1
11 Dev M 1 0 0 0 1
12 Uday Govindarajula 1 0 0 0 1
13 Abhinay Reddy 1 0 0 0 1
14 Rohit Mittal 1 0 0 0 1
15 Gopal Iyer 1 0 0 0 1
16 Zohaib Alvi 1 0 0 0 1
17 Roshan Menezes 1 0 0 0 1
18 Hrishikesh Unni 1 0 0 0 1
19 Nihit Bajaj 1 0 0 0 1
20 Anees Memon 1 0 0 0 1
21 Anurag Kaushik 0 0 1 0 1
22 Sridhar Ranganathan 0 0 1 0 1
23 Mahesh Telang 0 0 1 0 1
24 Rahul Choudhary 0 0 1 0 1
25 Anshul Khandelwal 0 0 1 0 1
26 Jitesh Tandel 0 0 1 0 1