# Player

Group

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Kalyan Davuluri B
 Gully
1 1 1 80 63 126.98 80 0 1 1 0 0 2 9
2 Naushad Wadhavania B
 SouthEast Xpress
1 1 0 74 37 74.00 200.00 74 0 0 1 0 0 4 6
3 Harsh k Parmar C
 Shakti
1 1 0 58 37 58.00 156.76 58 0 0 1 0 0 2 5
4 Bhavesh Patel C
 Satyam
1 1 1 56 29 193.10 56 0 0 1 0 0 3 3
5 Bhupen Patel C
 Satyam
1 1 0 55 40 55.00 137.50 55 0 0 1 0 0 0 7
6 Darpan Patel B
 Covington Conyers
1 1 0 54 23 54.00 234.78 54 0 0 1 0 0 6 2
7 Kamran Riaz C
 American
1 1 0 54 44 54.00 122.73 54 0 0 1 0 0 0 9
8 Gavasker Channer A
 Atlanta Paramveers
1 1 0 53 35 53.00 151.43 53 0 0 1 0 0 2 7
9 Vipul Patel C
 Satyam
1 1 0 52 42 52.00 123.81 52 0 0 1 0 0 1 4
10 Hiren Patel D
 Indian
1 1 0 45 30 45.00 150.00 45 0 0 0 1 0 3 5
11 Sarfaraz Chunara B
 SouthEast Xpress
1 1 0 44 38 44.00 115.79 44 0 0 0 1 0 0 6
12 Jayasarathi Munuswamy B
 Covington Conyers
1 1 0 40 17 40.00 235.29 40 0 0 0 1 0 3 4
13 Taresh Grover A
 United
1 1 0 38 23 38.00 165.22 38 0 0 0 1 0 0 6
14 Kaushik Bhakta D
 Atlanta Lions
1 1 0 36 26 36.00 138.46 36 0 0 0 1 0 0 6
15 Abbas Safi D
 Royal Challengers Atlanta
1 1 0 33 19 33.00 173.68 33 0 0 0 1 0 1 3
16 Rahul Raina D
 Kings XI
1 1 0 32 20 32.00 160.00 32 0 0 0 1 0 1 4
17 Sanjeev Saini A
 Atlanta Paramveers
1 1 0 32 29 32.00 110.34 32 0 0 0 1 0 1 2
18 Jibran a Gul C
 American
1 1 1 30 17 176.47 30 0 0 0 1 0 2 1
19 Alay Patel D
 Atlanta Lions
1 1 0 30 21 30.00 142.86 30 0 0 0 1 0 1 4
20 Vivek Taurani D
 Royal Challengers Atlanta
1 1 0 30 29 30.00 103.45 30 0 0 0 1 0 1 1
21 Gautam Mattey B
 J P Gymkhana
1 1 0 30 33 30.00 90.91 30 0 0 0 1 0 2 1
22 Viral Pandya D
 Atlanta Lions
1 1 0 30 36 30.00 83.33 30 0 0 0 1 0 0 3
23 Tulaib Faizy C
 Shakti
1 1 0 29 23 29.00 126.09 29 0 0 0 1 0 1 3
24 Raj j Patel D
 Indian
1 1 1 27 14 192.86 27 0 0 0 1 0 2 2
25 Sachin Pande B
 J P Gymkhana
1 1 1 26 33 78.79 26 0 0 0 1 0 1 1
26 Jaydeep Desai A
 United
1 1 0 25 14 25.00 178.57 25 0 0 0 1 0 0 4
27 Babar Ranjha D
 Royal Challengers Atlanta
1 1 0 23 15 23.00 153.33 23 0 0 0 0 0 0 4
28 Bhavin Patel B
 Covington Conyers
1 1 1 23 34 67.65 23 0 0 0 0 0 1 0
29 Chirag Patel D
 Indian
1 1 0 22 14 22.00 157.14 22 0 0 0 0 0 1 3
30 Suhail Sanghoi A
 United
1 1 0 22 23 22.00 95.65 22 0 0 0 0 0 0 2
31 Richard Hoilet A
 Atlanta Paramveers
1 1 0 21 14 21.00 150.00 21 0 0 0 0 0 2 1
32 Rashid Taj C
 American
1 1 0 19 16 19.00 118.75 19 0 0 0 0 0 0 3
33 Daljeet s Raina D
 Kings XI
1 1 0 19 18 19.00 105.56 19 0 0 0 0 0 1 1
34 Shane Raina D
 Kings XI
1 1 0 19 20 19.00 95.00 19 0 0 0 0 0 0 2
35 Uzair Saiyed C
 The Warriors
1 1 0 18 20 18.00 90.00 18 0 0 0 0 0 0 3
36 Camilus Alexander D
 Kings XI
1 1 0 18 30 18.00 60.00 18 0 0 0 0 0 0 2
37 Parvez Dawoodani B
 SouthEast Xpress
1 1 0 17 11 17.00 154.55 17 0 0 0 0 0 1 2
38 Vishnu Gowda Harish B
 Gully
1 1 0 17 13 17.00 130.77 17 0 0 0 0 0 0 2
39 Ihsan Ul Haq A
 Atlanta Paramveers
1 1 0 16 7 16.00 228.57 16 0 0 0 0 0 1 1
40 Vivek v Kumar B
 J P Gymkhana
1 1 0 16 9 16.00 177.78 16 0 0 0 0 0 0 3
41 Bilal t Mukati C
 Shakti
1 1 0 16 14 16.00 114.29 16 0 0 0 0 0 1 0
42 Hasan Iqbal D
 Royal Challengers Atlanta
1 1 1 16 16 100.00 16 0 0 0 0 0 0 1
43 Zohaib Khawaja C
 American
1 1 0 16 18 16.00 88.89 16 0 0 0 0 0 0 3
44 Milan m Patel A
 United
1 1 0 16 18 16.00 88.89 16 0 0 0 0 0 0 1
45 Arsalan Shah B
 SouthEast Xpress
1 1 0 15 6 15.00 250.00 15 0 0 0 0 0 2 0
46 Mihir Desai D
 Atlanta Lions
1 1 0 15 11 15.00 136.36 15 0 0 0 0 0 0 2
47 Rohit Patel D
 Indian
1 1 0 15 24 15.00 62.50 15 0 0 0 0 0 1 1
48 Jay Patel C
 The Warriors
1 1 0 14 10 14.00 140.00 14 0 0 0 0 0 2 0
49 Zahir s Padania B
 SouthEast Xpress
1 1 1 14 11 127.27 14 0 0 0 0 0 1 0
50 Akshar Patel A
 United
1 1 1 14 13 107.69 14 0 0 0 0 0 0 1
51 Mohib Siddiqi C
 American
1 1 0 13 6 13.00 216.67 13 0 0 0 0 0 0 3
52 Abdulmajeed h Khan D
 Royal Challengers Atlanta
1 1 0 13 11 13.00 118.18 13 0 0 0 0 0 0 2
53 Rajan s Raina D
 Kings XI
1 1 1 13 14 92.86 13 0 0 0 0 0 0 1
54 Harminder Singh D
 Kings XI
1 1 0 12 7 12.00 171.43 12 0 0 0 0 0 0 1
55 Irfan Mallik C
 The Warriors
1 1 0 12 10 12.00 120.00 12 0 0 0 0 0 0 2
56 Rupesh Patel B
 Covington Conyers
1 1 0 12 11 12.00 109.09 12 0 0 0 0 0 1 0
57 Ronak Choudhary C
 Shakti
1 1 0 12 12 12.00 100.00 12 0 0 0 0 0 0 1
58 Amrut Pore B
 Covington Conyers
1 1 0 12 14 12.00 85.71 12 0 0 0 0 0 0 2
59 Sai Rajesh k Puvvala B
 Gully
1 1 0 11 10 11.00 110.00 11 0 0 0 0 0 0 2
60 Wasiq Daudi D
 Royal Challengers Atlanta
1 1 0 11 13 11.00 84.62 11 0 0 0 0 0 0 1
61 Amit h Patel A
 Atlanta Paramveers
1 1 0 10 8 10.00 125.00 10 0 0 0 0 0 1 0
62 Azeem Charania B
 SouthEast Xpress
1 1 0 10 11 10.00 90.91 10 0 0 0 0 0 0 0
63 Pranav Shah C
 Shakti
1 1 1 9 4 225.00 9 0 0 0 0 0 0 0
64 Salman Khan Safi D
 Royal Challengers Atlanta
1 1 0 9 6 9.00 150.00 9 0 0 0 0 0 0 1
65 Jayesh r Patel A
 Atlanta Paramveers
1 1 1 9 6 150.00 9 0 0 0 0 0 1 0
66 Bhaskar Ramamurthy B
 J P Gymkhana
1 1 0 9 9 9.00 100.00 9 0 0 0 0 0 0 1
67 Zoha Junaid C
 American
1 1 0 9 9 9.00 100.00 9 0 0 0 0 0 0 1
68 Ashish k Patel D
 Indian
1 1 0 9 12 9.00 75.00 9 0 0 0 0 0 1 0
69 Viraj Patel C
 Shakti
1 1 0 9 13 9.00 69.23 9 0 0 0 0 0 0 1
70 Dishank Patel D
 Atlanta Lions
1 1 0 9 16 9.00 56.25 9 0 0 0 0 0 0 0
71 Rupesh b Patel C
 Satyam
1 1 1 8 3 266.67 8 0 0 0 0 0 0 0
72 Rakesh Patel C
 The Warriors
1 1 0 8 13 8.00 61.54 8 0 0 0 0 0 0 0
73 Pushpesh Bhargava B
 J P Gymkhana
1 1 0 8 14 8.00 57.14 8 0 0 0 0 0 0 0
74 Nimir Desai B
 Covington Conyers
1 1 0 7 8 7.00 87.50 7 0 0 0 0 0 1 0
75 Srinivas Vegi B
 Gully
1 1 0 6 7 6.00 85.71 6 0 0 0 0 0 0 0
76 Eshwar Gowda B
 Gully
1 1 0 6 7 6.00 85.71 6 0 0 0 0 0 0 1
77 Jignesh Patel A
 United
1 1 0 6 8 6.00 75.00 6 0 0 0 0 0 0 0
78 Karthik Gudlavalletti C
 Shakti
1 1 0 6 8 6.00 75.00 6 0 0 0 0 0 0 0
79 Karthik Marudur B
 J P Gymkhana
1 1 0 6 9 6.00 66.67 6 0 0 0 0 0 0 0
80 Govind Prakash C
 Shakti
1 1 0 5 4 5.00 125.00 5 0 0 0 0 0 0 0
81 Ridwan Palash D
 Kings XI
1 1 0 5 4 5.00 125.00 5 0 0 0 0 0 0 0
82 Duncan Whatney A
 Atlanta Paramveers
1 1 1 5 5 100.00 5 0 0 0 0 0 0 0
83 Syed M m Shahab C
 American
1 1 1 5 8 62.50 5 0 0 0 0 0 0 0
84 Qasir Nadeem D
 Indian
1 1 0 5 9 5.00 55.56 5 0 0 0 0 0 0 0
85 Israr a Shah B
 SouthEast Xpress
1 1 1 4 2 200.00 4 0 0 0 0 0 0 1
86 Param Soni B
 Covington Conyers
1 1 0 4 7 4.00 57.14 4 0 0 0 0 0 0 0
87 Sathvik Shetty B
 Gully
1 1 0 4 7 4.00 57.14 4 0 0 0 0 0 0 0
88 Ubaid Saiyed C
 The Warriors
1 1 1 3 1 300.00 3 0 0 0 0 0 0 0
89 Nakul Mate C
 Shakti
1 1 0 3 2 3.00 150.00 3 0 0 0 0 0 0 0
90 Nasir Javaid C
 The Warriors
1 1 0 3 4 3.00 75.00 3 0 0 0 0 0 0 0
91 Parth Patel D
 Indian
1 1 0 3 6 3.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
92 Yogi Lala D
 Indian
1 1 1 3 8 37.50 3 0 0 0 0 0 0 0
93 Bhanu Paidimukkula C
 The Warriors
1 1 0 2 1 2.00 200.00 2 0 0 0 0 0 0 0
94 Pratik Patel C
 Satyam
1 1 0 2 2 2.00 100.00 2 0 0 0 0 0 0 0
95 Bunty m Patel C
 Satyam
1 1 0 2 2 2.00 100.00 2 0 0 0 0 0 0 0
96 Zaid Siddiqui D
 Royal Challengers Atlanta
1 1 0 2 2 2.00 100.00 2 0 0 0 0 0 0 0
97 Mogdum Syed B
 Covington Conyers
1 1 0 2 3 2.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
98 Aditya Gudlavalletti C
 Shakti
1 1 0 2 3 2.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
99 Satyendra Singh B
 Gully
1 1 0 2 3 2.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
100 Pranay Mahajan A
 United
1 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
101 Sahil Budhwani B
 SouthEast Xpress
1 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
102 Sreenath Kolachur B
 Gully
1 1 0 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
103 Varun r Anugu B
 J P Gymkhana
1 1 0 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
104 Imran Haider C
 The Warriors
1 1 0 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
105 Mangirish Rajadhyaksha A
 United
1 1 1 1 1 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
106 Kaushik Shukla B
 Covington Conyers
1 1 0 1 1 1.00 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
107 Patel Himanshu D
 Indian
1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
108 Arunesh Mishra B
 J P Gymkhana
1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
109 Zargam Butt C
 American
1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
110 Darshan Shah A
 Atlanta Paramveers
1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
111 Simranjeet Raina D
 Kings XI
1 1 1 1 2 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
112 Dhruvil Rajani C
 The Warriors
1 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
113 Sarath Nair B
 Gully
1 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
114 Danny Bhakta D
 Atlanta Lions
1 1 0 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
115 Rizwan Khan C
 The Warriors
1 1 0 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
116 Shazal Tahir D
 Royal Challengers Atlanta
1 1 0 1 6 1.00 16.67 1 0 0 0 0 0 0 0
117 Snehal Patel D
 Atlanta Lions
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
118 Salman a Parbatani B
 SouthEast Xpress
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
119 Akshay Amin D
 Indian
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
120 Jagroop Raina D
 Kings XI
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
121 Shashi Bhakta D
 Atlanta Lions
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
122 Rahul Sridharan B
 J P Gymkhana
1 1 1 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Akil Sayed C
 The Warriors
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
124 Shailesh r Patel D
 Indian
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
125 Saad Arij D
 Royal Challengers Atlanta
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
126 Anil k Kallamadi B
 Covington Conyers
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
127 Kashif Rana A
 Atlanta Paramveers
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
128 Vishal n Buxani A
 United
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
129 Thomas Jackson A
 United
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
130 Praful Patel C
 Satyam
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
131 Awais Mushtaq D
 Royal Challengers Atlanta
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
132 Kapil Joshi B
 Gully
1 1 1 0 2 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Kalpesh Patel D
 Atlanta Lions
1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
134 Surendranath Gandavaram B
 Covington Conyers
1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
135 Biba Singh D
 Kings XI
1 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
136 Harsha Mallapragada B
 J P Gymkhana
1 1 0 0 6 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0