# Player

Group

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Vasu Gunja B
 Mavericks
7 397 140 60 50 1 647
2 Dhaman Besarla B
 Mavericks
7 291 280 10 0 0 581
3 Pramod Velichala B
 Mavericks
6 338 0 20 0 0 358
4 Suman Gajjala B
 Mavericks
5 -9 270 40 50 1 351
5 Shruthin Reddy Aleti B
 Mavericks
7 18 190 20 0 0 228
6 Mallikarjun Reddy Damera B
 Mavericks
6 110 60 10 0 0 180
7 Naga Kishore Vankadaru B
 Mavericks
5 -7 160 10 0 0 163
8 Siddhartha Pullela B
 Mavericks
7 104 0 50 0 0 154
9 Prasad Vara Annavarapu B
 Mavericks
5 102 0 40 0 0 142
10 Jaskaran Singh B
 Mavericks
3 77 20 20 0 0 117
11 Pramod Anumanthugari B
 Mavericks
4 98 -30 20 0 0 88
12 Naveen Buddha B
 Mavericks
4 10 30 30 0 0 70
13 Venu Kadiyala B
 Mavericks
3 45 0 20 0 0 65
14 Sunny Kathuria B
 Mavericks
2 0 30 10 0 0 40
15 Pavan Koppula B
 Mavericks
2 -5 0 10 0 0 5
16 Madhu Vaddepally B
 Mavericks
1 -3 0 0 0 0 -3
17 Srikaran Kalva B
 Mavericks
3 -18 0 0 0 0 -18