# Player

Group

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Dishant Patel C
 Singham
7 578 110 90 100 2 878
2 Nagaraj Sivasankaran C
 Singham
7 81 560 20 50 1 711
3 Hariharan Palanisamy C
 Singham
6 1 350 50 50 1 451
4 Karthik Kadambi Sudarshan C
 Singham
6 379 0 20 50 1 449
5 Vikram Iyer C
 Singham
6 262 80 10 0 0 352
6 Arun Padmanabhan C
 Singham
6 282 0 60 0 0 342
7 Prabhu Maniraj C
 Singham
4 61 190 20 50 1 321
8 Manoj Madamanchi C
 Singham
4 25 160 60 0 0 245
9 Chandramohan Manikkam C
 Singham
4 23 0 140 0 0 163
10 Phalaksh Awasthi C
 Singham
2 146 0 0 0 0 146
11 Ramanujam Kanduri C
 Singham
1 100 20 10 0 0 130
12 Ram Thakkalapalli C
 Singham
5 0 130 0 0 0 130
13 Sugumar Ramadoss C
 Singham
6 44 10 30 0 0 84
14 Senthil Kumar C
 Singham
2 27 50 0 0 0 77
15 Siddhartha Parimi C
 Singham
1 0 0 20 0 0 20
16 Kaviprakash Manoharan C
 Singham
2 -10 0 10 0 0 0
17 Madhu Rimmalapudi C
 Singham
1 0 0 0 0 0 0
18 Shisheer Reddy C
 Singham
2 -8 0 0 0 0 -8
19 Kedar Halbe C
 Singham
2 -10 0 0 0 0 -10