Wolverines (2017 BigBash North)

Captain : Rajasekar Sarangapani

Vice Captain : Varun Selvaraj

Player Count : 18
Players
Team Officials


Abhishek Vashistha Verified

 All Rounder 
View Profile

Amey Phadke Verified

 All Rounder 
View Profile

Amith Sudarshan Verified

 Batsman 
View Profile

Ashish B Poojary Verified

 All Rounder 
View Profile

Dayanandam Panneerse.. Verified

 All Rounder 
View Profile

Johny Cherian Verified

 Batsman 
View Profile

Jyothis Sebastian Verified

 All Rounder 
View Profile

Kiran Rajan Verified

 All Rounder 
View Profile

Krishna Kishore Verified

 All Rounder 
View Profile

Prakash Vemula Verified

 All Rounder 
View Profile

C

Rajasekar Sarangapan.. Verified

 All Rounder 
View Profile

Rajeesh Unnakandayil Verified

 All Rounder 
View Profile

Ramana Pothamsetti Verified

 All Rounder 
View Profile

Rathnesh Kakkarakkal Verified

 All Rounder 
View Profile

Santohsh B Verified

 All Rounder 
View Profile

Subramania Bharathi Verified

 Batsman 
View Profile

VC

Varun Selvaraj Verified

 Batsman 
View Profile

Vikas Rajashekhar Verified

 All Rounder 
View Profile
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...