Scorchers (2018 BigBash South)

Captain : Abhinav Bansal

Vice Captain : Niraj Kanabar

Player Count : 21
Players
Team Officials


C

Abhinav Bansal Verified

 All Rounder 
View Profile

Abhishek Vashistha Verified

 All Rounder 
View Profile

Amey Phadke Verified

 All Rounder 
View Profile

Amith Sudarshan Verified

 Batsman 
View Profile

Aseem Singh Verified

 Bowler 
View Profile

Ashish B Poojary Verified

 All Rounder 
View Profile

Bhargav Pandya Verified

 All Rounder 
View Profile

Karthik Janardhanan Verified

 All Rounder 
View Profile

Krishna Chaitanya Be.. Not Verified

 Batsman 
View Profile

Kunal G Verified

 All Rounder 
View Profile

Nilesh Salbarde Verified

 All Rounder 
View Profile

VC

Niraj Kanabar Verified

 All Rounder 
View Profile

Pankaj Patel Verified

 All Rounder 
View Profile

Pranay Reddy Verified

 All Rounder 
View Profile

Prateek Kaul Verified

 Batsman 
View Profile

Ramana Pothamsetti Verified

 All Rounder 
View Profile

Robin Kakkar Verified

 All Rounder 
View Profile

Saheb Singh Verified

 All Rounder 
View Profile

Tamoor Gujjar Verified

 All Rounder 
View Profile

Thomas Pinto Verified

 Bowler 
View Profile
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...