Batting stats

Most Runs
# Player Group Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Group Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1 C 2 2 0 82 0 0 0 0 47 210.26 41.00
2
Shyam Kumar
(Blazers)
J 2 2 2 41 3 1 0 0 26 141.38 --
3 C 2 2 1 39 0 0 0 0 32 433.33 39.00
4
Vishal Gupta
(Techm Spartans)
H 2 2 1 33 6 0 0 0 18 206.25 33.00
5
Naresh Tumu
(Blazers)
J 1 1 1 30 4 0 0 0 30 200.00 --
6
Srinivasa Reddy Syamala
(Rescue Panthers)
K 1 1 1 30 0 0 0 0 30 176.47 --
7
Phani Teja Nallamothu
(Yevarinaina Kodtham)
J 2 1 1 28 3 0 0 0 28 155.56 --
8
Sarthak Chaudhary
(Techm Spartans)
H 2 2 1 27 3 1 0 0 26 192.86 27.00
9
Avinash Reddy
(Vulcans)
C 2 2 0 26 0 0 0 0 21 162.50 13.00
10
Murali Basupalli
(Thunderbolts 2)
F 1 1 0 24 0 0 0 0 24 160.00 24.00
11
Sayeed Mohamad
(Warriors)
F 1 1 1 22 0 0 0 0 22 95.65 --
12
Ayush Aggarwal
(Techm Spartans)
H 2 2 2 20 1 2 0 0 20 285.71 --
13 B 1 1 1 19 0 0 0 0 19 190.00 --
14 F 1 1 1 18 0 0 0 0 18 360.00 --
15 J 1 1 1 18 0 0 0 0 18 257.14 --
16 B 1 1 0 17 0 0 0 0 17 170.00 17.00
17 C 1 1 0 16 0 0 0 0 16 160.00 16.00
18
Parag Badadare
(Techm Spartans)
H 2 2 2 16 3 0 0 0 16 133.33 --
19
Vivek Jaswal
(Blazers)
J 2 2 1 15 1 1 0 0 15 250.00 15.00
20
Swamy Velma
(Thunderbolts 2)
F 1 1 0 15 0 0 0 0 15 187.50 15.00
21
Puran Malhotra
(Techm Spartans)
H 2 2 2 14 0 0 0 0 14 466.67 --
22
Satish Maddipoti
(Mmt Kohlions)
H 1 1 1 14 0 0 0 0 14 116.67 --
23
Srivatsan Rajan
(Techm Spartans)
H 2 2 1 13 3 0 0 0 13 260.00 13.00
24
Pramod Allor
(Juggernauts)
J 1 1 1 13 0 0 0 0 13 260.00 --
25 B 1 1 0 13 0 0 0 0 13 144.44 13.00
26
Sai Dexters
(Dexters)
H 1 1 0 13 1 0 0 0 13 130.00 13.00
27
Surender Reddy Chetireddy
(Yevarinaina Kodtham)
J 1 1 0 13 1 0 0 0 13 108.33 13.00
28 C 2 1 0 12 0 0 0 0 12 240.00 12.00
29
Santhosh Kumar Chirunomula
(Yevarinaina Kodtham)
J 1 1 0 12 1 0 0 0 12 200.00 12.00
30
Sudheer Moparthi
(Yevarinaina Kodtham)
J 1 1 0 12 1 0 0 0 12 200.00 12.00
31
Pramod A
(Thunderbolts 2)
F 1 1 0 11 0 0 0 0 11 157.14 11.00
32 B 1 1 0 11 0 0 0 0 11 137.50 11.00
33
Rajesh Pudota
(Warriors)
F 1 1 1 11 0 0 0 0 11 100.00 --
34
Sudheer Mogallapu A
(Mmt Kohlions)
H 1 1 0 9 1 0 0 0 9 69.23 9.00
35
Ravi Julakanti
(Vulcans)
C 1 1 0 8 0 0 0 0 8 266.67 8.00
36
Pankil Shah
(Fusion)
B 1 1 0 8 0 0 0 0 8 100.00 8.00
37
Vishal Dexters
(Dexters)
H 1 1 0 7 1 0 0 0 7 233.33 7.00
38
Hemant A
(Galeez)
B 1 1 0 7 0 0 0 0 7 175.00 7.00
39
Ravi Chandra
(Mmt Kohlions)
H 1 1 0 7 0 0 0 0 7 140.00 7.00
40
Manikanta Pyla
(Thunderbolts 2)
F 1 1 0 6 0 0 0 0 6 100.00 6.00
41
Amit Dexters
(Dexters)
H 1 1 0 6 1 0 0 0 6 100.00 6.00
42 H 1 1 0 6 0 0 0 0 6 85.71 6.00
43
Pavan Adabala
(Warriors)
F 1 1 1 5 0 0 0 0 5 0.00 --
44
Ahmed Q
(Rescue Panthers)
K 1 1 1 5 0 0 0 0 5 71.43 --
45
Kotesh A
(Warriors)
F 1 1 1 3 0 0 0 0 3 300.00 --
46
Chandra Shekar
(Thunderbolts 2)
F 1 1 1 3 0 0 0 0 3 150.00 --
47
Kishore Katabathuni
(Mmt Kohlions)
H 1 1 0 3 0 0 0 0 3 100.00 3.00
48
Sri Vishnu Addanki
(Mmt Kohlions)
H 1 1 1 3 0 0 0 0 3 100.00 --
49
Anurag Dubey
(Techm Spartans)
H 2 2 1 3 0 0 0 0 3 75.00 3.00
50
Seshu Katragadda
(Thunderbolts 2)
F 1 1 0 3 0 0 0 0 3 75.00 3.00
51 F 1 1 1 2 0 0 0 0 2 0.00 --
52
Anuj Bhargav
(Galeez)
B 1 1 1 2 0 0 0 0 2 100.00 --
53
Nirav Patel
(Fusion)
B 1 1 0 2 0 0 0 0 2 66.67 2.00
54
Surya A
(Galeez)
B 1 1 0 2 0 0 0 0 2 40.00 2.00
55 B 1 1 0 2 0 0 0 0 2 40.00 2.00
56
Sai B
(Vulcans)
C 1 1 1 1 0 0 0 0 1 50.00 --
57
Pranay Chand Katakam
(Mmt Kohlions)
H 1 1 0 1 0 0 0 0 1 50.00 1.00
58
Humza Siddiq
(Rescue Panthers)
K 1 1 0 1 0 0 0 0 1 33.33 1.00
59 H 1 1 1 1 0 0 0 0 1 25.00 --
60 J 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
61 J 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
62 F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
63
Suresh Pulluri
(Yevarinaina Kodtham)
J 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
64 B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
65
Akhilesh Reddy
(Thunderbolts 2)
F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
66
Priyatham Reddy
(Juggernauts)
J 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
67
Gopinath Puvvada
(Mmt Kohlions)
H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
68
Rahul Dexters
(Dexters)
H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
69
Rajesh Danda
(Blazers)
J 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
70
Sai R
(Vulcans)
C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
71
Venkat B
(Blazers)
J 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
72
Adithya Venkatesan
(Juggernauts)
J 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
73
Abc Xyz
(Warriors)
F 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
74
Priyatham Reddy
(Aca Warriors)
G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
75
Anuj Bhargav
(Blazers)
J 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
76
Ish Ghai
(Fusion)
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
77
Mahesh Bandari
(Vulcans)
C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
78
Aashish Arora
(Juggernauts)
J 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
79
Kapil A
(Juggernauts)
J 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
80 J 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
81 F 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
82
Rajesh Pudota
(Juggernauts)
J 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
83
Kotesh Chintha
(Warriors)
F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
84 H 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
85 B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
86
Sanket Dexters
(Dexters)
H 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
87
Rk Daggumati
(Mmt Kohlions)
H 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00