Team Name: Druk11 (2021 - T14 Spring Tournament)
Captain: Mohan Subba
Vice Captain: Kailash Gajmer
Player Count: 19
Mohan Subba 
Hari Subba
Arjun Subba
Bikram Malla
Chida Subedi
Nabin Khadka
Nabin Subedi
Gopal Chapagain
Ezekiel Biswa
Kailash Gajmer 
Mukti Koirala
Sunil Sunam 
Yogesh Bhandari
Nirpa Khadka
Alvin Pariyer
Prabin Pariyar
Dimpal Lamichhane
Ranjeet Gajmer
Raj Lamichhane
Mukti Katel 
Santi Neopaney 
Amar Sharma 
Kamal Shrestha 

Players

Alvin Pariyar VerifiedRole:Batsman
Batting:Right Handed BatsmanBowling:Right Arm Medium
Amar Sharma VerifiedRole:All Rounder
Batting:Right Handed BatsmanBowling:Right Arm Medium
Arjun Subba VerifiedRole:All Rounder
Batting:Right Handed BatsmanBowling:Right Arm Medium
Bikram Malla VerifiedRole:All Rounder
Batting:Right Handed BatsmanBowling:Right Arm Medium
Chida Subedi Not Verified Role:Batsman
Batting:Right Handed BatsmanBowling:Right Arm Off Spin
Dimpal Biswa VerifiedRole:Wicket Keeper
Batting:Right Handed BatsmanBowling:Right Arm Medium
Ezekiel Ghataney VerifiedRole:All Rounder
Batting:Right Handed BatsmanBowling:Right Arm Medium
Hari Subba VerifiedRole:All Rounder
Batting:Right Handed BatsmanBowling:Right Arm Medium
Kailash Gajmer VerifiedRole:All Rounder
Batting:Right Handed BatsmanBowling:Right Arm Medium
Kamal Shrestha VerifiedRole:All Rounder
Batting:Right Handed BatsmanBowling:Right Arm Medium
Mohan Subba VerifiedRole:All Rounder
Batting:Right Handed BatsmanBowling:Right Arm Medium
Nabin Khadka VerifiedRole:Batsman
Batting:Right Handed BatsmanBowling:Right Arm Medium
Nabin Subedi VerifiedRole:All Rounder
Batting:Right Handed BatsmanBowling:Right Arm Medium
Nirpa Khadka Not Verified Role:All Rounder
Batting:Right Handed BatsmanBowling:Right Arm Medium
Parbin Pariyar VerifiedRole:Batsman
Batting:Right Handed BatsmanBowling:Right Arm Medium
Ranjeet Gajmer VerifiedRole:Batsman
Batting:Right Handed BatsmanBowling:Right Arm Medium
Sagar Subba VerifiedRole:Batsman
Batting:Right Handed BatsmanBowling:Right Arm Medium
Sunil Sunam VerifiedRole:All Rounder
Batting:Right Handed BatsmanBowling:Right Arm Medium
Yogesh Bhandari VerifiedRole:All Rounder
Batting:Right Handed BatsmanBowling:Right Arm Medium

Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...