# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Shahmeer Khaliqdina
 Pak Gymkhana
3 3 1 55 90 27.50 61.11 45 0 0 0 1 0 0 2
2 Najam Bakhshi
 Pak Gymkhana
3 3 1 54 86 27.00 62.79 38 0 0 0 1 0 0 2
3 Amyn Gillani
 Pak Gymkhana
3 3 1 21 35 10.50 60.00 19 0 0 0 0 0 2 1
4 Mahmood Chaudhry
 Pak Gymkhana
1 1 0 17 27 17.00 62.96 17 0 0 0 0 0 0 0
5 Kamran Syed
 Pak Gymkhana
2 2 1 7 7 7.00 100.00 7 0 0 0 0 0 0 0
6 Shahid Munir
 Pak Gymkhana
1 1 0 7 9 7.00 77.78 7 0 0 0 0 0 0 0
7 Asad Majeed
 Pak Gymkhana
2 2 1 5 7 5.00 71.43 5 0 0 0 0 0 0 1
8 Youasf Muhammad
 Pak Gymkhana
2 2 0 5 12 2.50 41.67 3 0 0 0 0 0 0 0
9 Jamal Mohammad
 Pak Gymkhana
2 2 1 5 13 5.00 38.46 5 0 0 0 0 0 0 0
10 Salman Ahmed
 Pak Gymkhana
2 2 1 3 6 3.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
11 Osman Ahmed
 Pak Gymkhana
1 1 0 2 3 2.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
12 Yousaf Hussain
 Pak Gymkhana
2 2 0 2 16 1.00 12.50 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Jigen Shah
 Pak Gymkhana
1 1 0 1 10 1.00 10.00 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Ashhar Mehdi
 Pak Gymkhana
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sikander Soleja
 Pak Gymkhana
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Fahad Baber
 Pak Gymkhana
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ahmad Bakshi
 Pak Gymkhana
1 1 1 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Hammad Bakhshi
 Pak Gymkhana
2 2 1 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
19 Shayan Ali
 Pak Gymkhana
2 2 1 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0