# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Sohail Alvi
 St Louis
12 9 0 183 263 20.33 69.58 97 0 1 1 1 0 0 17
2 Muhammad Tariq Akram
 St Louis
9 9 0 164 191 18.22 85.86 38 0 0 0 2 0 8 9
3 Srini Adem
 St Louis
7 4 0 163 181 40.75 90.06 97 0 1 1 2 0 7 14
4 Rahul Acharya
 St Louis
8 7 1 109 166 18.17 65.66 31 0 0 0 3 0 2 7
5 Ahmad Zaman Qamar
 St Louis
7 7 0 98 95 14.00 103.16 48 0 0 0 2 0 7 5
6 Nishant Bharadwaj
 St Louis
9 9 2 95 199 13.57 47.74 34 0 0 0 1 3 2 2
7 Ahmed Ali Mir
 St Louis
9 9 0 83 139 9.22 59.71 27 0 0 0 1 2 1 4
8 Dheeraj Reddy
 St Louis
5 2 0 69 69 34.50 100.00 48 0 0 0 1 0 0 7
9 Sourab Mahajan
 St Louis
9 7 2 67 137 13.40 48.91 30 0 0 0 1 0 0 1
10 Dinush Lanka Jayasooriya
 St Louis
7 6 0 45 63 7.50 71.43 21 0 0 0 0 1 4 2
11 Shoaib Kharawala
 St Louis
7 5 1 40 104 10.00 38.46 12 0 0 0 0 1 0 0
12 Ravikumar Chockalingam
 St Louis
4 4 0 32 62 8.00 51.61 17 0 0 0 0 0 0 2
13 Santhosh Reddy
 St Louis
6 3 0 21 50 7.00 42.00 14 0 0 0 0 0 0 2
14 Shishir Jai
 St Louis
8 8 1 20 62 2.86 32.26 9 0 0 0 0 3 0 2
15 Kapil Jakhar
 St Louis
5 2 0 16 60 8.00 26.67 16 0 0 0 0 1 0 1
16 Jayesh Giri
 St Louis
4 1 0 11 21 11.00 52.38 11 0 0 0 0 0 0 1
17 Suneel Reddy
 St Louis
6 3 0 7 34 2.33 20.59 5 0 0 0 0 1 0 0
18 Basit Zaidi
 St Louis
7 3 2 1 17 1.00 5.88 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Mehedi Rezan
 St Louis
3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0