# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Ahmad Zaman Qamar
 St Louis
3 3 0 75 62 25.00 120.97 48 0 0 0 2 0 7 3
2 Dheeraj Reddy
 St Louis
1 1 0 48 59 48.00 81.36 48 0 0 0 1 0 0 4
3 Sohail Alvi
 St Louis
3 3 0 47 92 15.67 51.09 29 0 0 0 1 0 0 3
4 Srini Adem
 St Louis
2 2 0 35 49 17.50 71.43 29 0 0 0 1 0 2 3
5 Muhammad Tariq Akram
 St Louis
3 3 0 33 51 11.00 64.71 21 0 0 0 0 0 2 1
6 Nishant Bharadwaj
 St Louis
3 3 1 30 66 15.00 45.45 18 0 0 0 0 1 1 0
7 Ahmed Ali Mir
 St Louis
3 3 0 21 25 7.00 84.00 13 0 0 0 0 1 1 1
8 Shoaib Kharawala
 St Louis
2 2 1 20 56 20.00 35.71 12 0 0 0 0 0 0 0
9 Dinush Lanka Jayasooriya
 St Louis
2 2 0 19 15 9.50 126.67 11 0 0 0 0 0 1 1
10 Ravikumar Chockalingam
 St Louis
2 2 0 18 28 9.00 64.29 17 0 0 0 0 0 0 0
11 Shishir Jai
 St Louis
3 3 0 13 41 4.33 31.71 9 0 0 0 0 0 0 2
12 Sourab Mahajan
 St Louis
1 1 0 12 24 12.00 50.00 12 0 0 0 0 0 0 0
13 Jayesh Giri
 St Louis
1 1 0 11 21 11.00 52.38 11 0 0 0 0 0 0 1
14 Rahul Acharya
 St Louis
1 1 0 6 16 6.00 37.50 6 0 0 0 0 0 0 0
15 Santhosh Reddy Venteru
 St Louis
1 1 0 4 8 4.00 50.00 4 0 0 0 0 0 0 0
16 Basit Zaidi
 St Louis
2 2 1 1 10 1.00 10.00 1 0 0 0 0 0 0 0