# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Nishant Bharadwaj
 St Louis
7 53 520 90 50 1 713
2 Shishir Jai
 St Louis
6 -8 690 10 0 0 692
3 Sohail Alvi
 St Louis
10 389 50 30 0 0 469
4 Rahul Acharya
 St Louis
6 145 260 20 0 0 425
5 Sourab Mahajan
 St Louis
7 91 320 10 0 0 421
6 Srini Adem
 St Louis
6 382 0 30 0 0 412
7 Muhammad Tariq Akram
 St Louis
7 300 90 20 0 0 410
8 Ahmad Zaman Qamar
 St Louis
6 225 0 20 0 0 245
9 Dinush Lanka Jayasooriya
 St Louis
6 74 70 70 0 0 214
10 Dheeraj Reddy
 St Louis
5 186 10 0 0 0 196
11 Ravikumar Chockalingam
 St Louis
3 37 140 10 0 0 187
12 Kapil Jakhar
 St Louis
4 17 130 10 0 0 157
13 Ahmed Ali Mir
 St Louis
7 94 0 50 0 0 144
14 Santhosh Reddy Venteru
 St Louis
6 13 10 70 0 0 93
15 Basit Zaidi
 St Louis
6 1 80 0 0 0 81
16 Shoaib Kharawala
 St Louis
6 8 0 20 0 0 28
17 Jayesh Giri
 St Louis
4 22 0 0 0 0 22