# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Himanshu Sharma
 Irving Whites
1 1 0 56 37 56.00 151.35 56 0 0 1 0 0 3 7
2 Vijay Subramanian
 Irving Whites
1 1 0 45 35 45.00 128.57 45 0 0 0 1 0 2 3
3 Mahesh Gangavarapu
 Irving Whites
1 1 0 20 12 20.00 166.67 20 0 0 0 0 0 2 0
4 Talha Ansari
 Irving Whites
1 1 0 16 9 16.00 177.78 16 0 0 0 0 0 0 3
5 Venugopal Velusamy
 Irving Whites
1 1 0 8 11 8.00 72.73 8 0 0 0 0 0 0 0
6 Fuzail Chaudhry
 Irving Whites
1 1 0 5 4 5.00 125.00 5 0 0 0 0 0 0 0
7 Badal Parikh
 Irving Whites
1 1 0 5 5 5.00 100.00 5 0 0 0 0 0 0 1
8 Satish Sambasivam
 Irving Whites
1 1 1 3 2 150.00 3 0 0 0 0 0 0 0
9 Zeb Ahmed
 Irving Whites
1 1 0 2 2 2.00 100.00 2 0 0 0 0 0 0 0
10 Adnan Ali
 Irving Whites
1 1 1 1 4 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Prasanna Bharathan
 Irving Whites
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0