# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Pankaj Kampli
 Pcc 1
1 1 0 59 40 59.00 147.50 59 0 0 1 0 0 0 0
2 Ajay Tummala
 Pcc 1
1 1 0 37 28 37.00 132.14 37 0 0 0 1 0 0 0
3 Jaya Prakash (jp) Dyappa
 Pcc 1
1 1 0 19 16 19.00 118.75 19 0 0 0 0 0 0 0
4 Charan Gowda
 Pcc 1
1 1 0 18 14 18.00 128.57 18 0 0 0 0 0 0 0
5 Eshwar Gullapalli
 Pcc 1
1 1 0 17 19 17.00 89.47 17 0 0 0 0 0 0 0
6 Deepak Bokka
 Pcc 1
1 1 1 2 0 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0
7 Krishanu Devangi
 Pcc 1
1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Aasrith Prasanna
 Pcc 1
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Dayanand Sambandam
 Pcc 1
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Pawan Murthy
 Pcc 1
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Arjun Sridhar
 Pcc 1
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vishok Amar Kumar
 Pcc 1
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ravi Kiran Kanumuri
 Pcc 1
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0