# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Aziz Chunara
 United CC
1 1 0 32 0 32.00 0.00 32 0 0 0 1 0 0 0
2 Kunal Bhavsar
 United CC
1 1 0 19 0 19.00 0.00 19 0 0 0 0 0 0 0
3 Mayank Piplani
 United CC
1 1 0 9 0 9.00 0.00 9 0 0 0 0 0 0 0
4 Taran Samaroo
 United CC
1 1 0 6 0 6.00 0.00 6 0 0 0 0 0 0 0
5 Apoorva H Patel
 United CC
1 1 0 6 0 6.00 0.00 6 0 0 0 0 0 0 0
6 Vitrag Bavishi
 United CC
1 1 0 5 0 5.00 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0
7 Rizwan Sheikh
 United CC
1 1 0 3 0 3.00 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0
8 Faraz Jafferi
 United CC
1 1 0 3 0 3.00 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0
9 Azeem Khan
 United CC
1 1 0 2 0 2.00 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0
10 Aziz Valli
 United CC
1 1 1 1 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Amin Huda
 United CC
1 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0