# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Chirag Mohapatra
 Lcc 2
2 2 0 88 55 44.00 160.00 77 0 1 1 0 0 2 11
2 Rajnish Rao
 Lcc 2
2 2 0 29 24 14.50 120.83 19 0 0 0 0 0 1 1
3 Madhusudan Hs
 Lcc 2
2 2 0 25 20 12.50 125.00 18 0 0 0 0 0 0 3
4 Satish Mutyala
 Lcc 2
1 1 1 21 15 140.00 21 0 0 0 0 0 0 0
5 Anand Kerhalkar
 Lcc 2
1 1 0 20 9 20.00 222.22 20 0 0 0 0 0 2 1
6 Chaitanya Sagam
 Lcc 2
1 1 0 16 14 16.00 114.29 16 0 0 0 0 0 0 1
7 Sohin Chhatrala
 Lcc 2
2 2 0 16 19 8.00 84.21 12 0 0 0 0 0 1 0
8 Krishna Medidi
 Lcc 2
2 1 0 8 7 8.00 114.29 8 0 0 0 0 0 0 1
9 Rahul Ravindran
 Lcc 2
2 1 0 6 10 6.00 60.00 6 0 0 0 0 0 0 0
10 Aniket Khandagale
 Lcc 2
1 1 0 5 4 5.00 125.00 5 0 0 0 0 0 0 0
11 Ravikumar Musham
 Lcc 2
1 1 1 4 7 57.14 4 0 0 0 0 0 0 0
12 Abhinav Venkata
 Lcc 2
2 2 0 3 8 1.50 37.50 2 0 0 0 0 0 0 0
13 Sharath Gunnishetty
 Lcc 2
2 2 1 3 8 3.00 37.50 3 0 0 0 0 0 0 0
14 Venket Kandanala
 Lcc 2
1 1 0 2 3 2.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0