# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Patel Mukesh
 Tigers
17 17 0 366 343 21.53 106.71 106 1 0 1 4 3 14 37
2 Harsh Parikh
 Tigers
16 16 0 301 297 18.81 101.35 79 0 1 1 3 1 11 29
3 Patel Hiru
 Tigers
17 11 0 247 178 22.45 138.76 49 0 0 0 5 3 9 24
4 Raunaq Parikh
 Tigers
15 13 0 223 191 17.15 116.75 50 0 0 1 3 4 6 31
5 Patel Sanjay
 Tigers
14 10 0 191 164 19.10 116.46 97 0 1 2 1 3 13 11
6 Sudhir Patel
 Tigers
16 12 0 152 209 12.67 72.73 36 0 0 0 2 1 6 8
7 Patel Bharat
 Tigers
14 9 0 100 111 11.11 90.09 22 0 0 0 0 1 6 11
8 Nagsen Chankapure
 Tigers
8 5 0 90 128 18.00 70.31 27 0 0 0 1 0 1 8
9 Patel Kalpit
 Tigers
13 4 0 79 89 19.75 88.76 31 0 0 0 1 1 3 6
10 Zeeshan Ahmed
 Tigers
17 14 0 70 83 5.00 84.34 18 0 0 0 0 4 3 5
11 Shaunaq Parikh
 Tigers
3 2 0 69 43 34.50 160.47 69 0 0 1 0 1 1 11
12 Jigar Thakkar
 Tigers
7 3 0 36 42 12.00 85.71 15 0 0 0 0 0 1 3
13 Bharat Dobariya
 Tigers
9 4 0 15 24 3.75 62.50 5 0 0 0 0 0 0 1
14 Hitesh Tanwani
 Tigers
2 2 0 9 12 4.50 75.00 5 0 0 0 0 0 1 0
15 Alan Patel
 Tigers
3 3 0 8 21 2.67 38.10 6 0 0 0 0 0 0 0
16 Minesh Patel
 Tigers
5 3 0 3 17 1.00 17.65 2 0 0 0 0 1 0 0
17 Mitch Patel
 Tigers
4 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
18 Amit Shah
 Tigers
2 2 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0