# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Santhosh R
 Superstars
2 2 0 68 55 34.00 123.64 38 0 0 0 2 0 4 1
2 Chaitanya Kumar
 Gladiators
2 2 0 53 37 26.50 143.24 31 0 0 0 1 0 4 3
3 Dinesh Superstars
 Superstars
2 2 0 42 20 21.00 210.00 42 0 0 0 1 1 3 3
4 Narendra Devarajan
 Superstars
2 2 0 42 47 21.00 89.36 26 0 0 0 1 0 3 0
5 Chetan Jaitly
 Drones
2 2 0 42 48 21.00 87.50 41 0 0 0 1 0 2 1
6 Ajay Gangavalli
 Juggernauts
2 2 0 39 27 19.50 144.44 26 0 0 0 1 0 2 3
7 Saravana Kumar Udhayakumar
 Superstars
2 2 0 39 33 19.50 118.18 25 0 0 0 1 0 2 1
8 Srikanth Murthy
 Mavericks
2 2 0 38 34 19.00 111.76 29 0 0 0 1 0 3 2
9 Raghu Kottur
 Drones
2 2 0 37 39 18.50 94.87 19 0 0 0 0 0 3 1
10 Ashwin kumar
 Gladiators
2 2 1 37 41 37.00 90.24 19 0 0 0 0 0 3 1
11 Varun Kabaria
 Spartans
2 2 1 35 21 35.00 166.67 35 0 0 0 1 1 2 0
12 Vivek Rai
 Velapanti Xi
2 2 1 34 24 34.00 141.67 34 0 0 0 1 1 3 4
13 Amit Dharkar
 Raptors
2 2 0 34 25 17.00 136.00 34 0 0 0 1 1 2 1
14 Pratap Br
 Mavericks
1 1 0 31 23 31.00 134.78 31 0 0 0 1 0 2 2
15 Manjesh Venkat
 Mavericks
2 2 0 31 34 15.50 91.18 20 0 0 0 0 0 3 2
16 Abhijit Nandy
 Velapanti Xi
2 2 0 31 37 15.50 83.78 24 0 0 0 0 0 4 1
17 Kunal Karekar
 Velapanti Xi
2 2 1 30 36 30.00 83.33 24 0 0 0 0 0 3 3
18 Thiayagu Elumalai
 Mavericks
2 2 2 28 25 0.00 112.00 26 0 0 0 1 0 2 0
19 Hemnath Prabhakaran
 Gladiators
2 2 0 26 46 13.00 56.52 24 0 0 0 0 0 2 1
20 Prakash Apthiri
 Gladiators
1 1 0 24 18 24.00 133.33 24 0 0 0 0 0 0 2
21 Pukar Bhai
 Spartans
2 2 0 24 22 12.00 109.09 24 0 0 0 0 1 2 1
22 Purvak Mistry
 Juggernauts
2 2 0 24 26 12.00 92.31 16 0 0 0 0 0 2 1
23 Gyanendu Rout
 Spartans
2 2 0 23 25 11.50 92.00 23 0 0 0 0 1 2 1
24 Shiva Subramanian
 Spartans
2 2 0 22 24 11.00 91.67 12 0 0 0 0 0 2 0
25 Tahir Nicobarwala
 Juggernauts
2 2 1 21 13 21.00 161.54 12 0 0 0 0 0 3 0
26 Sunil Kalla
 Superstars
2 2 0 21 14 10.50 150.00 17 0 0 0 0 0 1 1
27 Manoharan Manoharan
 Superstars
2 2 0 21 19 10.50 110.53 21 0 0 0 0 1 1 0
28 Mohammed Taskeen
 Juggernauts
1 1 0 20 15 20.00 133.33 20 0 0 0 0 0 1 0
29 Kiran Malleshachari
 Raptors
2 2 0 20 26 10.00 76.92 20 0 0 0 0 1 0 0
30 Mayuresh Bhasagare
 Velapanti Xi
1 1 0 19 23 19.00 82.61 19 0 0 0 0 0 2 1
31 Vamshi Madala
 Spartans
2 2 0 17 14 8.50 121.43 16 0 0 0 0 0 2 0
32 Mustafa Sunelwala
 Juggernauts
2 2 0 17 17 8.50 100.00 16 0 0 0 0 0 1 0
33 Karthick Selvaraj
 Mavericks
2 2 0 17 18 8.50 94.44 17 0 0 0 0 1 1 2
34 Mustafa Pachisa
 Juggernauts
2 2 0 17 22 8.50 77.27 13 0 0 0 0 0 1 0
35 Hussain Kitabi
 Juggernauts
2 2 1 16 16 16.00 100.00 15 0 0 0 0 0 0 1
36 Dharmendra Hardenia
 Superstars
2 2 2 15 6 0.00 250.00 15 0 0 0 0 0 1 1
37 Yogesh Dangi
 Drones
2 2 0 15 18 7.50 83.33 14 0 0 0 0 0 1 0
38 Mohanish Bansal
 Raptors
2 2 0 15 21 7.50 71.43 8 0 0 0 0 0 1 0
39 Vinod Sundarraj
 Raptors
2 2 0 15 25 7.50 60.00 14 0 0 0 0 0 1 0
40 Jaswanth Reddy Nagu
 Spartans
2 2 0 15 26 7.50 57.69 15 0 0 0 0 1 1 0
41 Subrahmanyam Andra
 Raptors
2 2 0 14 13 7.00 107.69 14 0 0 0 0 1 1 0
42 Husain Kagalwalla
 Juggernauts
2 2 0 13 22 6.50 59.09 8 0 0 0 0 0 0 0
43 Sandeep Ramesh
 Gladiators
2 1 0 13 23 13.00 56.52 13 0 0 0 0 0 0 2
44 Apoorva H Patel
 Spartans
2 2 0 12 13 6.00 92.31 7 0 0 0 0 0 0 2
45 Akshay Joshi
 Velapanti Xi
2 1 0 12 16 12.00 75.00 12 0 0 0 0 0 2 0
46 Shashi Reddy
 Spartans
2 2 0 12 26 6.00 46.15 9 0 0 0 0 0 0 0
47 Mustafa Azhar
 Drones
2 2 0 11 18 5.50 61.11 11 0 0 0 0 1 0 0
48 Johnson G
 Raptors
2 2 0 11 26 5.50 42.31 8 0 0 0 0 0 0 0
49 Keshu Bakshi
 Velapanti Xi
2 1 0 10 7 10.00 142.86 10 0 0 0 0 0 1 0
50 Rohan K
 Juggernauts
2 2 1 10 10 10.00 100.00 6 0 0 0 0 0 0 1
51 Nandakumar Perumal
 Gladiators
2 2 0 10 11 5.00 90.91 7 0 0 0 0 0 1 0
52 Nishikanth Reddy Marri
 Mavericks
2 2 0 10 11 5.00 90.91 6 0 0 0 0 0 0 0
53 Syed Abdullah Hashmi
 Raptors
2 2 2 10 14 0.00 71.43 10 0 0 0 0 0 1 1
54 Nitin Sahdev
 Velapanti Xi
2 2 0 10 34 5.00 29.41 10 0 0 0 0 1 1 1
55 Jagannathan Kuppuswamy
 Gladiators
1 1 1 8 5 0.00 160.00 8 0 0 0 0 0 0 0
56 Balaji Mv
 Superstars
2 2 0 8 10 4.00 80.00 8 0 0 0 0 1 1 0
57 Vikramjeet Singh
 Drones
2 2 0 8 12 4.00 66.67 8 0 0 0 0 1 0 0
58 Nilay Patel
 Drones
2 2 0 8 13 4.00 61.54 6 0 0 0 0 0 0 0
59 Thirumurugan Subbaraj
 Drones
1 1 1 8 13 0.00 61.54 8 0 0 0 0 0 1 0
60 Zain Khambati
 Juggernauts
2 2 0 8 16 4.00 50.00 7 0 0 0 0 0 0 1
61 Rajasekhar Pavani
 Raptors
2 2 0 8 20 4.00 40.00 6 0 0 0 0 0 0 0
62 Vas Vedantam
 Drones
2 2 0 8 26 4.00 30.77 7 0 0 0 0 0 1 0
63 Mehaboob Khan Perur
 Mavericks
2 2 0 7 13 3.50 53.85 5 0 0 0 0 0 0 0
64 Venkatesh Arumugam
 Gladiators
2 2 0 6 7 3.00 85.71 6 0 0 0 0 1 0 0
65 Rajagopalan Varatharajan
 Superstars
2 2 1 6 12 6.00 50.00 5 0 0 0 0 0 0 0
66 Ajay Pandey
 Mavericks
2 1 0 6 12 6.00 50.00 6 0 0 0 0 0 0 0
67 Hari Mannemela
 Spartans
1 1 0 5 10 5.00 50.00 5 0 0 0 0 0 0 0
68 Siraj Shaikh
 Juggernauts
2 2 0 5 11 2.50 45.45 5 0 0 0 0 1 0 1
69 Manoj Krishna
 Gladiators
2 2 0 5 18 2.50 27.78 5 0 0 0 0 1 0 0
70 Rajesh Rajendran Pillai
 Drones
2 2 0 4 5 2.00 80.00 4 0 0 0 0 1 0 1
71 Gaurav Sachdeva
 Velapanti Xi
2 2 0 4 6 2.00 66.67 4 0 0 0 0 1 0 1
72 Suchintan Baral
 Superstars
1 1 0 4 10 4.00 40.00 4 0 0 0 0 0 0 0
73 Ranjeeth Vasikarla
 Spartans
2 1 0 4 17 4.00 23.53 4 0 0 0 0 0 0 0
74 Anand Shetty
 Mavericks
1 1 0 3 5 3.00 60.00 3 0 0 0 0 0 0 0
75 Dinakar Jakkala
 Superstars
1 1 0 3 7 3.00 42.86 3 0 0 0 0 0 0 0
76 Udhav Joshi
 Drones
2 2 1 3 12 3.00 25.00 2 0 0 0 0 0 0 0
77 Nagaraj Subbaraj
 Mavericks
2 2 1 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 1 0 0
78 Vijay Anandhan
 Spartans
1 1 0 2 7 2.00 28.57 2 0 0 0 0 0 0 0
79 Jagadeesh Babu Mandava
 Mavericks
2 1 0 2 10 2.00 20.00 2 0 0 0 0 0 0 0
80 Pranshu Mohan
 Velapanti Xi
1 1 1 1 3 0.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
81 Hasan Khasamwala
 Juggernauts
1 1 0 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
82 Hardik Mehta
 Drones
1 1 0 1 7 1.00 14.29 1 0 0 0 0 0 0 0
83 Vikas Gera
 Raptors
2 2 0 1 7 0.50 14.29 1 0 0 0 0 1 0 0
84 Yuvi Gurunathan
 Raptors
2 2 0 1 9 0.50 11.11 1 0 0 0 0 1 0 0
85 Abhiram Kavuri
 Spartans
2 2 0 1 9 0.50 11.11 1 0 0 0 0 1 0 0
86 Rubel Ghosh
 Velapanti Xi
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Srinidhi Bharthur
 Drones
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Bharat Sain
 Mavericks
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Saravanan Kvkandasamy
 Gladiators
1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
90 Amogh Suvarna
 Spartans
1 1 1 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Arun Veedu
 Gladiators
1 1 0 0 6 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
92 Sivabalan Kannan
 Superstars
2 2 0 0 7 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
93 Anthony Nadar
 Velapanti Xi
1 1 0 0 7 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
94 Rajan Dwivedi
 Drones
2 2 0 0 8 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
95 Punj Prakash
 Velapanti Xi
2 1 0 0 8 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
96 Rajsekhar Reddy
 Gladiators
2 2 0 0 10 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
97 Vijay Kumar B
 Gladiators
1 1 0 0 10 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
98 Pullanaik Sugali
 Raptors
2 2 0 0 14 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
99 Harjot Singh
 Velapanti Xi
2 1 0 0 14 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
100 Udayakumar Chandran
 Mavericks
1 1 0 0 25 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0