Group A
# Team Name (Players) Captain Vice Captain
1 Edison Kings (26) Bharat Salian Verified Komal Bysani Verified
2 Msc1 (10) Siva Burra Verified
3 North Meadow Stars (13) Vinod Kumar Verified Praveen Mandya Verified
4 Sam Khan 11 (12) Rashid Shaikh Verified

Group B
# Team Name (Players) Captain Vice Captain
1 Edison Alphas CC (20) Simranjit Singh Simranjit Singh Verified
2 Edison Tigers CC (21) Dinesh Behal Verified Tarsem Singh Verified
3 Nj Tigers (22) Saurabh Gandhi Verified Ritesh Patel Verified
4 Sinclair Lions (10) Pulkit Mehta Verified

Group C
# Team Name (Players) Captain Vice Captain
1 Eycc (12) Sushil Sinha Verified Deepak Belani Verified
2 Jersey Giants (11) Saurabh Bhatia Verified
3 Marlabs (8) Harish S Verified
4 Nj Strikers (23) Div Sheth Verified Jay (jp) Patel Verified

Group D
# Team Name (Players) Captain Vice Captain
1 Blue Aces (17) Siva Sivalenka Verified
2 Champions (9) Nisarg Bhatt Verified
3 Jersey Thunderstarz (18) Parth Patel Verified Bimal Patel Verified
4 Msc2 (11) Sandeep Ramakrishna Verified