# Team Name (Players) Captain Vice Captain Home Ground
1
Baca (34)
Raghavendar V Verified Sudhanshu Mahajan Verified
2
Ncca (36)
Saqib Saleem Verified Pranay Suri Verified
3
Sca (39)
Taran Shergil Verified Kulvinder Singh Verified