# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Ishan I
 Meji
1 342 20 10 50 1 422
2 Arif Mohammad
 Blue Lions
1 98 90 10 0 0 198
3 Pracheta Prabhu
 Blue Lions
1 0 170 10 0 0 180
4 Devendra Khanduri
 Blue Lions
1 169 0 0 0 0 169
5 Rahul Manon
 Mol
1 21 130 10 0 0 161
6 Praveen S
 Mol
1 92 40 10 0 0 142
7 Rahul R
 Meji
1 44 80 0 0 0 124
8 Puneet Sinha
 V-ship
1 78 30 0 0 0 108
9 Praveen R
 Meji
1 94 0 10 0 0 104
10 Vijay V
 Meji
1 89 0 10 0 0 99
11 Pranav Chopra
 Mol
1 98 -20 20 0 0 98
12 Saurabh D
 Meji
1 8 90 0 0 0 98
13 Sandeep Kumar
 Mol
1 79 0 0 0 0 79
14 Hasan Md
 V-ship
1 6 60 10 0 0 76
15 Nathan Mulai
 V-ship
1 6 60 10 0 0 76
16 Nishanth Bahel
 V-ship
1 69 0 0 0 0 69
17 Ajay Bandari
 V-ship
1 68 0 0 0 0 68
18 Dhruv D
 Meji
1 67 0 0 0 0 67
19 Swatantra Singh
 Mol
1 47 0 10 0 0 57
20 Adhavan A
 Mol
1 0 40 10 0 0 50
21 Praveen Ahuja
 Meji
1 28 20 0 0 0 48
22 Kamlesh Kumar Singh
 Mol
1 45 0 0 0 0 45
23 Ashok Mahra
 Mol
1 44 0 0 0 0 44
24 Chris Thomson
 Mol
1 6 30 0 0 0 36
25 Raja Raman
 Blue Lions
1 0 20 10 0 0 30
26 Prashant Nath Sharma
 Blue Lions
1 9 20 0 0 0 29
27 Ajay A
 Meji
1 7 0 20 0 0 27
28 Sharanjeet Singh
 Mol
1 25 0 0 0 0 25
29 Sanjeev Puthaleth
 V-ship
1 1 20 0 0 0 21
30 Alex Rodrigues
 Blue Lions
1 1 0 20 0 0 21
31 Nitin Krishnan Mattamal
 Blue Lions
1 2 0 10 0 0 12
32 Nishant Dhyani
 Blue Lions
1 12 0 0 0 0 12
33 Shail Barthwal
 Blue Lions
1 -10 0 20 0 0 10
34 Murugan Chokkalingam
 Blue Lions
1 0 10 0 0 0 10
35 Ajay Saini
 Mol
1 9 0 0 0 0 9
36 Pranshu Vashisht
 V-ship
1 6 0 0 0 0 6
37 Sajal Mohan
 V-ship
1 4 0 0 0 0 4
38 Abhinava S
 Meji
1 3 0 0 0 0 3
39 Bhupendra Tanwar
 Blue Lions
1 2 0 0 0 0 2
40 Aakarsh Sinha
 Meji
1 2 0 0 0 0 2
41 Rai Vp
 V-ship
1 2 0 0 0 0 2
42 Shiv Santhosh Singh
 Mol
1 1 0 0 0 0 1
43 Manvanth Kunjuru
 V-ship
1 -10 0 10 0 0 0
44 Shaja S
 Meji
1 7 -10 0 0 0 -3
45 Bunty Ds
 V-ship
1 -10 0 0 0 0 -10
46 Marmik M
 Meji
1 -10 -10 0 0 0 -20
47 Dharmaratnam D
 Mol
1 0 -30 0 0 0 -30