# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Sashikiran Nathi
 Royal Tuskars
1 175 0 10 0 0 185
2 Vikram Ramachandran
 Royal Tuskars
1 89 0 10 0 0 99
3 Bishal Prasad
 Royal Tuskars
1 58 10 10 0 0 78
4 Adersh Chandrasekhar
 Royal Tuskars
1 38 20 20 0 0 78
5 Atul Uttam Lade
 Royal Tuskars
1 9 60 0 0 0 69
6 Seyed Labbai Mohamed
 Royal Tuskars
1 0 40 0 0 0 40
7 Viswanathan Venkataraman
 Royal Tuskars
1 19 0 0 0 0 19
8 Manish Shah
 Royal Tuskars
1 0 10 0 0 0 10
9 Soorej M G
 Royal Tuskars
1 10 -10 10 0 0 10
10 Ashok Balkrishnan Nair
 Royal Tuskars
1 0 0 0 0 0 0
11 Bharat Bhama
 Royal Tuskars
1 -10 0 0 0 0 -10