# Team Name (Players) Captain Vice Captain
1 All Star (16) Srinivas Mukunda Verified
2 Bgsc (12) Bikram Singh Verified
3 Madras Maanja (15) Gokulnath P Verified
4 Sunrisers (11) Abhishek Ln Verified
5 Ucc (12) Himanshu Khatri Verified
6 Waltham (11) Ashok Patel Verified