# Team Name (Players) Captain Vice Captain
1 Br (17) Manish Dwivedi Verified Satya Ramesh Verified
2 Ph (11) Lava Kottha Verified Shankar Galla Verified
3 Pw (24) Kareem T
4 Rw (3) Aravind Babu Srinivasan Thirumalai Verified