# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Abilash Shaji 3 3 3 60 27 0.00 222.22 29 0 0 0 1 0 2 7
2 Vijay Joseph 5 3 1 47 20 23.50 235.00 47 0 0 0 1 2 6 3
3 Santhosh Kumar 3 3 2 43 35 43.00 122.86 31 0 0 0 1 0 1 2
4 Nitish Srikanth Kulkarni 5 4 1 36 42 12.00 85.71 16 0 0 0 0 0 1 0
5 Saravanan Senthurpandian 4 3 1 22 32 11.00 68.75 17 0 0 0 0 0 1 1
6 Naveen Singh 5 2 0 19 13 9.50 146.15 19 0 0 0 0 1 3 0
7 Premnath Kamalanathan 5 3 3 11 7 0.00 157.14 9 0 0 0 0 0 1 0
8 Senthil Thangarathinam 3 1 0 11 11 11.00 100.00 11 0 0 0 0 0 1 0
9 Satish Police 3 2 0 9 16 4.50 56.25 6 0 0 0 0 0 0 0
10 Prashanth Amin 2 2 1 5 9 5.00 55.56 4 0 0 0 0 0 0 0
11 Suresh Mani 2 2 0 5 20 2.50 25.00 3 0 0 0 0 0 0 0
12 Anand Kumar 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Madan Mahalingam 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Umamaheswaran Ravishanakar 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ignacius Nallu 3 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0