# Player Team Matches Batting Bowling Fielding Other MOM # Total
1 Mani Singam Starks 3 13 210 10 0 0 233
2 Harish Podugu Starks 2 -7 140 10 50 1 193
3 Venkata Barlanka Starks 3 44 20 40 0 0 104
4 Anshul Bhargav Starks 3 -4 80 0 0 0 76
5 Abhijit Jagtap Starks 3 8 50 10 0 0 68
6 Dinesh Kumar Sundararajan Starks 2 42 0 10 0 0 52
7 Kaushik Ramakrishna Starks 3 35 0 0 0 0 35
8 Mahesh Thota Starks 3 24 -10 20 0 0 34
9 Yadhunandhan Chandrasekaran Starks 3 1 0 30 0 0 31
10 Sid T Starks 3 14 0 10 0 0 24
11 Deepak Gangwar Starks 1 1 0 0 0 0 1
12 Sarang Nilapwar Starks 1 0 0 0 0 0 0
13 Rakesh Choudhari Starks 2 -8 0 0 0 0 -8
14 Sourabh Jain Starks 1 -10 0 0 0 0 -10