# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Andrew Daluwatte
 SCYCA
2 2 1 161 133 161.00 121.05 107 1 0 1 0 0 4 19
2 Trishul Manoj
 SCYCA
2 2 1 115 120 115.00 95.83 98 0 1 1 0 0 0 16
3 Gaurav Chintamneedi
 SDCCYA
2 2 1 33 58 33.00 56.90 32 0 0 0 1 0 0 2
4 Aditya Anand
 SDCCYA
2 2 0 23 24 11.50 95.83 23 0 0 0 0 1 0 4
5 Pranav Ganesan
 SDCCYA
2 2 0 21 51 10.50 41.18 20 0 0 0 0 0 0 3
6 Siddharth Menon
 SDCCYA
2 2 0 21 60 10.50 35.00 16 0 0 0 0 0 0 1
7 Rohan Kumar
 SDCCYA
2 2 0 20 41 10.00 48.78 20 0 0 0 0 1 0 3
8 Pranav Reddy Pagydyala
 SCYCA
2 1 1 11 18 61.11 11 0 0 0 0 0 0 1
9 Noel Mathew
 SDCCYA
2 2 1 8 26 8.00 30.77 8 0 0 0 0 1 0 0
10 Rut Patel
 SDCCYA
2 2 0 5 17 2.50 29.41 5 0 0 0 0 1 0 0
11 Rayaan Bhagani
 SCYCA
2 2 0 5 24 2.50 20.83 5 0 0 0 0 1 0 0
12 Hardik Mathur
 SCYCA
2 1 1 4 3 133.33 4 0 0 0 0 0 0 1
13 Joel Mathew
 SDCCYA
2 2 0 4 19 2.00 21.05 3 0 0 0 0 0 0 0
14 Adarsh Venkateswaran
 SDCCYA
2 2 0 4 24 2.00 16.67 4 0 0 0 0 1 0 0
15 Ayush Patel
 SDCCYA
1 1 0 2 14 2.00 14.29 2 0 0 0 0 0 0 0
16 Harika Amineni
 SCYCA
2 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
17 Devam Shrivastava
 SDCCYA
2 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
18 Kinish s
 SDCCYA
2 1 0 0 7 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0