# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Andrew Daluwatte
 SCYCA
2 540 100 40 50 1 730
2 Trishul Manoj
 SCYCA
2 347 40 0 0 0 387
3 Harika Amineni
 SCYCA
2 -10 290 0 0 0 280
4 Rayaan Bhagani
 SCYCA
2 -15 240 20 0 0 245
5 Pranav Reddy Pagydyala
 SCYCA
2 22 210 0 0 0 232
6 Gaurav Chintamneedi
 SDCCYA
2 65 110 0 0 0 175
7 Aditya Anand
 SDCCYA
2 47 60 10 0 0 117
8 Kanishk Hari
 SCYCA
2 0 80 0 0 0 80
9 Sevitha Dassanayake
 SCYCA
0 0 0 60 0 0 60
10 Pranav Ganesan
 SDCCYA
2 34 10 0 0 0 44
11 Devam Shrivastava
 SDCCYA
2 -10 50 0 0 0 40
12 Arham Tariq
 SCYCA
2 0 30 10 0 0 40
13 Rohan Kumar
 SDCCYA
2 33 0 0 0 0 33
14 Siddharth Menon
 SDCCYA
2 12 0 10 0 0 22
15 Noah Khan
 SCYCA
2 0 0 20 0 0 20
16 Nikhil Mahesh
 SCYCA
2 0 0 20 0 0 20
17 Hardik Mathur
 SCYCA
2 5 0 0 0 0 5
18 Joel Mathew
 SDCCYA
2 -6 0 0 0 0 -6
19 Kinish s
 SDCCYA
2 -10 0 0 0 0 -10
20 Rut Patel
 SDCCYA
2 -15 0 0 0 0 -15
21 Adarsh Venkateswaran
 SDCCYA
2 -16 0 0 0 0 -16
22 Ayush Patel
 SDCCYA
1 -8 -10 0 0 0 -18
23 Noel Mathew
 SDCCYA
2 -12 -10 0 0 0 -22