# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Hariswar Baburaj
 Team 4
4 4 2 121 143 60.50 84.62 58 0 0 1 1 0 0 13
2 Anirvin Rajendran
 Team 2
5 5 2 107 145 35.67 73.79 33 0 0 0 1 0 0 6
3 Krish Patel
 Team 3
4 4 1 86 114 28.67 75.44 40 0 0 0 2 0 0 10
4 Aditya Pall
 Team 3
4 4 0 72 66 18.00 109.09 28 0 0 0 1 0 1 10
5 Om Shinde
 Team 2
5 5 1 61 79 15.25 77.22 30 0 0 0 1 0 0 5
6 Aarya Khanna
 Team 1
5 4 2 59 42 29.50 140.48 51 0 0 1 0 1 2 5
7 Pooja Ganesh
 Team 1
4 4 1 59 96 19.67 61.46 24 0 0 0 0 0 0 1
8 Arnav Jhamb
 Team 2
5 5 2 56 55 18.67 101.82 47 0 0 0 1 0 2 5
9 Kausthubh Sriperumbudoor
 Team 2
5 5 1 55 65 13.75 84.62 28 0 0 0 1 0 1 4
10 Jaan Sandhu
 Team 3
5 5 2 50 87 16.67 57.47 17 0 0 0 0 0 0 2
11 Aditya Jain
 Team 2
4 4 0 47 74 11.75 63.51 35 0 0 0 1 0 0 4
12 Pranav Palaniappan
 Team 1
1 1 1 43 45 0.00 95.56 43 0 0 0 1 0 0 3
13 Parth Patel
 Team 1
5 4 0 41 49 10.25 83.67 17 0 0 0 0 0 0 3
14 Akshat Gupta
 Team 1
5 3 0 41 58 13.67 70.69 33 0 0 0 1 1 0 2
15 Shreyas Chandragiri
 Team 2
5 4 0 41 79 10.25 51.90 14 0 0 0 0 0 0 1
16 Rohan Deshpande
 Team 4
5 2 0 30 57 15.00 52.63 29 0 0 0 1 0 0 3
17 Aadithiyan Karjala
 Team 4
4 4 0 29 55 7.25 52.73 16 0 0 0 0 1 0 1
18 Adnit Jhamb
 Team 1
5 4 0 29 57 7.25 50.88 15 0 0 0 0 0 0 3
19 Abhiru Palhan
 Team 1
5 4 2 26 32 13.00 81.25 14 0 0 0 0 0 0 2
20 Rachit Patel
 Team 4
4 4 1 25 44 8.33 56.82 19 0 0 0 0 0 0 2
21 Dhruv Bhosekar
 Team 4
4 4 3 25 62 25.00 40.32 13 0 0 0 0 0 0 0
22 Sujeethbala Rajagopal
 Team 3
4 4 3 23 34 23.00 67.65 12 0 0 0 0 0 0 1
23 Rutvick Sriperumbudoor
 Team 4
4 2 0 21 38 10.50 55.26 17 0 0 0 0 0 0 1
24 Gokul Bala
 Team 3
5 3 1 20 27 10.00 74.07 13 0 0 0 0 0 1 1
25 Abheek Dhawan
 Team 1
5 4 0 20 34 5.00 58.82 7 0 0 0 0 0 0 0
26 Anooj Shah
 Team 1
5 4 1 19 42 6.33 45.24 5 0 0 0 0 0 0 0
27 Saketh Sajeth
 Team 3
4 3 0 19 42 6.33 45.24 13 0 0 0 0 0 0 1
28 Pranav Palaniappan
 Team 2
1 1 1 15 11 0.00 136.36 15 0 0 0 0 0 0 3
29 Aayush Khanna
 Team 2
4 4 1 15 30 5.00 50.00 8 0 0 0 0 0 0 0
30 Viraat Chakravartula
 Team 3
3 3 0 15 42 5.00 35.71 12 0 0 0 0 1 0 0
31 Namish Behl
 Team 4
5 2 0 14 21 7.00 66.67 10 0 0 0 0 0 1 0
32 Rohit Sayeeganesh
 Team 3
4 4 0 13 30 3.25 43.33 6 0 0 0 0 0 0 1
33 Jaineel Patel
 Team 2
5 5 0 10 21 2.00 47.62 6 0 0 0 0 2 0 1
34 Sanjit Subhash
 Team 2
5 5 0 9 27 1.80 33.33 5 0 0 0 0 3 0 0
35 Aromal Kozhikal
 Team 4
3 1 0 7 16 7.00 43.75 7 0 0 0 0 0 0 0
36 Sayam Gupta
 Team 1
5 3 1 7 22 3.50 31.82 4 0 0 0 0 0 0 0
37 Viraat Lastname
 Team 3
1 1 0 6 12 6.00 50.00 6 0 0 0 0 0 0 0
38 Aswik A
 Team 3
4 3 0 5 26 1.67 19.23 3 0 0 0 0 0 0 0
39 Shahzeb Khan
 Team 3
4 4 2 5 32 2.50 15.62 3 0 0 0 0 0 0 0
40 Nandini Shinde
 Team 4
4 2 0 3 12 1.50 25.00 3 0 0 0 0 1 0 0
41 Shiv Sharma
 Team 2
1 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
42 Adithya Sriperumpudoor
 Team 4
3 2 1 2 9 2.00 22.22 1 0 0 0 0 0 0 0
43 Anirvan R 1 R
 Team 2
1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
44 Munn P
 Team 1
1 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
45 Hariswar Baburaj
 Team 3
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Hariswar Baburaj
 Team 3
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Saket Saket
 Team 4
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Saketh Saketh
 Team 4
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Saketh S
 Team 4
2 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Virat V
 Team 3
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Krish Sayeeganesh
 Team 4
4 2 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0