# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Srinath Nernakanti
 Hawks
1 1 0 63 35 63.00 180.00 63 0 0 1 0 0 4 8
2 Srikanth Nernakanti
 Hawks
1 1 0 35 33 35.00 106.06 35 0 0 0 1 0 0 4
3 Deepesh Madala
 Hawks
1 1 0 27 13 27.00 207.69 27 0 0 0 1 0 2 2
4 Swamynathan Ganesh
 Hawks
1 1 0 13 11 13.00 118.18 13 0 0 0 0 0 1 0
5 Venkat Kommana
 Hawks
1 1 0 6 8 6.00 75.00 6 0 0 0 0 0 0 0
6 Abhiram Valisammagari
 Hawks
1 1 0 5 3 5.00 166.67 5 0 0 0 0 0 0 4
7 Ishan Desai
 Hawks
1 1 0 4 8 4.00 50.00 4 0 0 0 0 0 0 0
8 Venkatesh Akula
 Hawks
1 1 0 3 5 3.00 60.00 3 0 0 0 0 0 0 0
9 Venkatesh Potluri
 Hawks
1 1 1 1 2 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Praneeth Kamineni
 Hawks
2 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Lalith Kumar Kshatriya
 Hawks
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0